Kurser i dansk, tysk og engelsk.  Online og offline.

1. Grundlæggende Kommunikation

 • Mål: Introduktion til grundlæggende kommunikationsfærdigheder på dansk/engelsk/tysk. Lær hvordan du præsenterer dig selv, fører enkle samtaler og beskriver dit arbejde og dine kompetencer.
 • Indhold:
  • Introduktion til sproget
  • Præsentation af dig selv og din baggrund
  • Grundlæggende hverdagssamtaler på arbejdspladsen
  • Ordforråd relateret til dit job og industri

2. Forretningskommunikation

 • Mål: Udvikling af færdigheder til at føre forretningsorienterede samtaler på dansk/engelsk/tysk. Inkluderer forberedelse til  møder med klienter og præsentationer.
 • Indhold:
  • Forretningsordforråd og jargon
  • Forberedelse og gennemførelse af jobsamtaler
  • Kommunikation med klienter og kolleger
  • Skrivning af professionelle e-mails og rapporter

3. Avanceret Lytte- og Forståelsesfærdigheder

 • Mål: Forbedring af evnen til at forstå og reagere på avanceret sprogbrug i dansk/engelsk/tysk. Dette kursus fokuserer på at forstå nuancer i sproget og kommunikere mere naturligt.
 • Indhold:
  • Avanceret lytteøvelser
  • Forståelse af forskellige dialekter og accenter
  • Indsigt i kulturelle udtryk og sprogbrug
  • Scenario-baserede samtaler for at forbedre forståelsen

4. Præsentationsteknikker og Offentlige Talerevner

 • Mål: Forbedre evnen til at præsentere ideer klart og overbevisende på dansk/engelsk/tysk. Kurset fokuserer på opbygning af selvtillid og effektiv kommunikation i et professionelt miljø.
 • Indhold:
  • Strukturering og forberedelse af præsentationer
  • Kropssprog og stemmebrug
  • Teknikker til at håndtere nervøsitet
  • Øvelser i offentlig tale og feedback fra gruppen

5 Small Talk Masterclass

Mål:

Udvikle færdigheder i at føre uformelle samtaler på dansk/engelsk/tysk, som kan åbne døre til professionelle muligheder og forbedre netværksevner. Dette kursus er designet til at bygge bro over den sociale kløft, som ofte opstår i professionelle sammenhænge, og gøre dig mere komfortabel med small talk.

Indhold:

 • Introduktion til Small Talk: Forstå vigtigheden af small talk i forskellige kulturer og hvordan det kan påvirke professionelle relationer.
 • Vigtige Udtryk og Fraser: Lær nøgleudtryk og fraser, der er nyttige i small talk-situationer på arbejdet, netværksevents, og i dagligdagen.
 • Tematiske Samtalestartere: Praktisk guide til at starte samtaler baseret på almindelige temaer som vejr, fritidsinteresser, rejser, og aktuelle begivenheder.
 • Lytteteknikker og Spørgsmålsformulering: Forbedre din evne til aktivt at lytte og stille åbne spørgsmål, der holder samtalen i gang.
 • Simulerede Samtalescenarier: Øv dig i simulerede small talk-situationer med jævnaldrende og instruktører for at opbygge tillid og beherskelse af sproget.
 • Tips til at Overvinde Nervøsitet: Strategier og øvelser til at håndtere nervøsitet og usikkerhed ved at tale et andet sprog.

6 Kursus for Personer, der Frygter at Tale et Andet Sprog

Mål:

At hjælpe kursister med at overvinde frygten for at tale et andet sprog ved at opbygge selvtillid gennem praktiske øvelser, støtte fra fællesskabet, og teknikker til angststyring. Dette kursus fokuserer på at skabe et positivt og støttende læringsmiljø, hvor fejl ses som en del af læringsprocessen.

Indhold:

 • Forståelse af Talers Frygt: Udforske årsagerne bag frygten for at tale et andet sprog og hvordan det påvirker kommunikationen.
 • Opbygning af Selvtillid: Teknikker og øvelser designet til gradvist at øge selvtilliden ved at tale et andet sprog.
 • Mindfulness og Afslapningsteknikker: Indførelse af mindfulness og afslapningsteknikker for at håndtere nervøsitet og angst.
 • Fejlpositiv Læringsmiljø: Skabe et miljø, hvor fejl fejres som en vigtig del af læringsprocessen, og hvordan man lærer af dem.
 • Praktiske Talende Øvelser: Deltagelse i en række talende øvelser designet til at øge komforten ved at tale et andet sprog, herunder rollespil, gruppediskussioner, og præsentationer.
 • Peer Feedback og Støtte: Opbygge et fællesskab blandt kursisterne for gensidig støtte og feedback, hvilket skaber et netværk af læringspartnere.

Kursusopbygning:

Hvert kursus består af moduler, der hver især fokuserer på specifikke aspekter af sprogindlæringen. For at øge engagementet og læringseffektiviteten, indeholder kurserne interaktive elementer som videoer og quizzer.

1. Basic Communication

Objective: Introduction to basic communication skills in Danish/English/German. Learn how to introduce yourself, conduct simple conversations, and describe your work and skills.

Content:

 • Introduction to the language
 • Presenting yourself and your background
 • Basic everyday conversations in the workplace
 • Vocabulary related to your job and industry

2. Business Communication

Objective:

Development of skills to conduct business-oriented conversations in Danish/English/German. Includes preparation for client meetings and presentations.

Content:

 • Business vocabulary and jargon
 • Preparation and execution of job interviews
 • Communication with clients and colleagues
 • Writing professional emails and reports

3. Advanced Listening and Comprehension Skills

Objective: Improvement of the ability to understand and respond to advanced language use in Danish/English/German. This course focuses on understanding nuances in the language and communicating more naturally.

Content:

 • Advanced listening exercises
 • Understanding different dialects and accents
 • Insight into cultural expressions and language use
 • Scenario-based conversations to improve understanding

4. Presentation Techniques and Public Speaking Skills

Objective: Improve the ability to present ideas clearly and convincingly in Danish/English/German. The course focuses on building confidence and effective communication in a professional environment.

Content:

 • Structuring and preparing presentations
 • Body language and voice control
 • Techniques for managing nervousness
 • Public speaking exercises and group feedback

5. Small Talk Masterclass

Objective:Develop skills in conducting informal conversations in Danish/English/German, which can open doors to professional opportunities and enhance networking skills. This course is designed to bridge the social gap often found in professional settings and make you more comfortable with small talk.

Content:

 • Introduction to Small Talk: Understanding the importance of small talk in different cultures and its impact on professional relationships.
 • Key Expressions and Phrases: Learn key expressions and phrases useful in small talk situations at work, networking events, and in everyday life.
 • Thematic Conversation Starters: Practical guide to initiating conversations based on common themes such as weather, hobbies, travel, and current events.
 • Listening Techniques and Question Formulation: Improve your ability to actively listen and ask open questions that keep the conversation going.
 • Simulated Conversation Scenarios: Practice simulated small talk situations with peers and instructors to build confidence and mastery of the language.
 • Tips for Overcoming Nervousness: Strategies and exercises to handle nervousness and uncertainty when speaking another language.


6. Course for Those Afraid to Speak Another Language

Objective:To help participants overcome the fear of speaking another language by building confidence through practical exercises, community support, and anxiety management techniques. This course focuses on creating a positive and supportive learning environment where mistakes are part of the learning process.

Content:

 • Understanding the Fear of Speaking: Exploring the reasons behind the fear of speaking another language and how it affects communication.
 • Building Confidence: Techniques and exercises designed to gradually increase confidence in speaking another language.
 • Mindfulness and Relaxation Techniques: Introduction of mindfulness and relaxation techniques to handle nervousness and anxiety.
 • Positive Learning Environment: Creating an environment where mistakes are celebrated as an important part of the learning process, and how to learn from them.
 • Practical Speaking Exercises: Participation in a range of speaking exercises designed to increase comfort with speaking another language, including role-playing, group discussions, and presentations.
 • Peer Feedback and Support: Building a community among participants for mutual support and feedback, creating a network of learning partners.

Course Structure:

Each course consists of modules that focus on specific aspects of language learning. To increase engagement and learning effectiveness, the courses include interactive elements such as videos and quizzes.

>