Mariette Ulbæk

Baggrund og kompetencer

English version below...


Jeg brænder for at få sproget i spil med det formål, at virksomheder såvel som enkeltpersoner kan optimere deres muligheder. For virksomheder drejer det sig om at etablere en gnidningsfri intern og ekstern kommunikation samt maksimering af deres potentiale på det/de marked(er) de opererer i eller ønsker at erobre. For enkeltpersoner gælder det om at få styrket deres sproglige kompetencer, så deres kommunikation gør dem i stand til at opnå, hvad de ønsker med den. Det kan være både at informere eller overtale nogen til fx at købe eller ændre holdning og adfærd. Målet med mit arbejde er også at få både virksomheder og personer til at fremstå som top professionelle med det de foretager sig, både i ind- og udland, med sproget som deres værktøj. Uden sprog - ingen kommunikation.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.ling.merc. i engelsk (6 år lang uddannelse efter gymnasiet).

Erhvervssproglig diplomprøve i tysk (4 år på Odense Universitet).

Moduler på kandidatniveau (master’s degree) i anvendt kommunikation fra 2 års studier på Denver University i Colorado, USA.

Pædagogisk grundkursus for undervisere fra Århus School of Business, i dag Aarhus Universitet.

Kurser i pædagogik og psykologi i handelsskoleregi.

Statsautoriseret tolk og translatør.

Praktisk erfaring:

Har undervist på alle niveauer, både i det private erhvervsliv og i det offentlige uddannelsessystem. Lige fra begyndere til kandidatniveau på universiteterne.

Og alle typer af medarbejdere, lige fra produktionsmedarbejderen til direktøren.

Kender derfor til alle typer af mennesker gennem min erfaring med både topmedarbejderne og medarbejderne hele vejen ned igennem organisationsniveauerne.

Blandt kunderne har været bl.a. B&O, Dandy, Coopers & Lybrand, Danfoss, Dong Energy og Falck.

Har altid brændt for at undervise og at folk lærer noget. Allerede som studerende begyndte jeg at undervise på aftenskole og handelsskole. Fortsatte min undervisningskarriere på handelshøjskole og universitet, hvor jeg i dag underviser både BA- og kandidatstuderende som ekstern lektor på Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Arbejder også som oversætter, korrekturlæser og editor af tekster.

Har godt kendskab til amerikansk kultur efter at have boet og læst der i knapt 2 år (1998-2000) og til britisk kultur efter at have boet der i 5 år (2002-2007).

Undervisnings- og fagområder:

· Organisationskommunikation – intern såvel som ekstern

· Økonomisk sprog

· Teknisk sprog

· Politik og økonomi

· Retorik og stilistik

· Persuasion

· Kultur

· Interkulturel kommunikation

· Intercultural communication in a business context

· CSR

· Krisekommunikation

· Kommunikation ifm forandringer

· Storytelling

· Business communication

· Skriftlig formidling

· Oversættelse

· Præsentation

· Mundtlig kommunikation

· Strategisk kommunikation

· International market communication

· Communication management in the experience society

· Tekstanalyse

· Britiske og amerikanske samfundsforhold

Som person:

Altid glad og i godt humør og smilende.

Finder at humor også kan have sin plads i en undervisnings- og læresituation.

Uhøjtidelig, men også meget seriøs.

Elsker at undervise og at se, at folk flytter sig.


Background and Competencies

I am passionate about leveraging language to optimize opportunities for both businesses and individuals. For companies, this means establishing seamless internal and external communication and maximizing their potential in the markets they operate in or aim to enter. For individuals, it involves enhancing their linguistic competencies so their communication can enable them to achieve their goals, whether that's to inform or persuade someone to buy or change their opinion and behavior. My objective is also to make both businesses and individuals appear highly professional in their endeavors, domestically and internationally, using language as their tool. Without language, there is no communication.

Educational Background:

 • Master of Arts in English Language and International Business Communication (6-year program post-high school).
 • Business Language Diploma in German (4 years at the University of Odense).
 • Coursework at the master's level in Applied Communication from 2 years of studies at Denver University in Colorado, USA.
 • Pedagogical Foundation Course for Teachers from Aarhus School of Business, now Aarhus University.
 • Courses in pedagogy and psychology within the commercial college system.
 • State Authorized Interpreter and Translator.

Practical Experience:

 • I have taught at all levels, in both the private sector and public education system, from beginners to master's level at universities.
 • I have worked with all types of employees, from production workers to executives.
 • Through my experiences, I know people from all levels of an organization, from top employees to those throughout the organizational levels.
 • My clients have included B&O, Dandy, Coopers & Lybrand, Danfoss, Dong Energy, and Falck, among others.
 • I have always been passionate about teaching and ensuring people learn. I began teaching at evening schools and commercial colleges as a student and continued my teaching career at business schools and universities. Today, I teach both bachelor's and master's students as an external lecturer at the University of Southern Denmark and the University of Copenhagen.
 • I also work as a translator, proofreader, and editor of texts.
 • I have a good understanding of American culture after living and studying there for nearly 2 years (1998-2000) and British culture after living there for 5 years (2002-2007).

Teaching and Expertise Areas:

 • Organizational Communication – both internal and external
 • Economic Language
 • Technical Language
 • Politics and Economics
 • Rhetoric and Stylistics
 • Persuasion
 • Culture
 • Intercultural Communication
 • Intercultural Communication in a Business Context
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Crisis Communication
 • Communication in the Context of Change
 • Storytelling
 • Business Communication
 • Written Communication
 • Translation
 • Presentation
 • Oral Communication
 • Strategic Communication
 • International Market Communication
 • Communication Management in the Experience Society
 • Text Analysis
 • British and American Society

Personal Traits:

 • Always happy, in a good mood, and smiling.
 • I find that humor can also play a role in a teaching and learning situation.
 • Informal, yet very serious.
 • I love to teach and to see people progress.

Finn Ulbæk

Baggrund og kompetencer

English version below...


Fra 1981 og frem til 1987 tog jeg en række uddannelser inden for sprog, marketing, psykologi, regnskab og især edb.

I perioden 1988 til 2000 udviklede jeg EU-projekter og underviste i alt fra komplicerede edb-regnskabsprogrammer, til NLP med mere. Dette gjorde, at jeg blev uhyre effektiv til at tilegne mig ny viden og til at implementere denne viden i undervisningen.

Derudover var jeg chef for forskellige edb-afdelinger og konsulent/mentor på iværksætterprojekter og projekter under Den Europæiske Socialfond.

Sideløbende med dette underviste jeg flygtninge fra en lang række lande i dansk og dansk kultur på forskellige sprogcentre og udviklede intensive kurser i udtale og arbejdsmarkedssprog i kombination med, at jeg havde et firma, hvor vi samarbejdede med forskellige kommuner om at sætte flygtninge i arbejde.

Undervisningen i kultur passede fint sammen med, at jeg indtil da havde rejst og arbejdet mig igennem 57 lande og derfor havde erhvervet en rimelig stor erfaring inden for dette område. 

Fra 2000 til 2012 koncentrerede jeg mig om coaching af elitesportsfolk i alle aldre og udvikling og gennemførelse af teambuilding-arrangementer, med hovedvægten på kommunikation, for næsten alle internationale virksomheder i DK og har stadigvæk de største firmaer som kunder.

Fra 2013 til nu har jeg undervist enkeltpersoner og teams i firmaer som Mærsk, LEGO, Odense Universitet, SDU, Århus kommune, Århus Business Collage o.l. i dansk, tysk, engelsk, fransk og en række politikere i at holde taler, præsentationsteknikker, teamkommunikation m.m.

Endvidere skriver jeg ansøgninger for personer, der søger internationale topstillinger og institutioner, der søger midler fra internationale fonde.

Derudover har jeg udviklet en lang række sprogsystemer til ordblinde og udtalesystemer til udlændinge, hvor jeg har kombineret de nyeste undervisningsteknikker med den nyeste teknologi.

Indenfor de sidste år har jeg, samtidig med sprogundervisning og mentaltræningen af sportsfolk og erhvervsledere, især rådgivet og udviklet sprogsystemer til onlineundervisning og er med hvor isen brydes i forbindelse med de nyeste indlæringsteknikker m.m. via de nationale og internationale netværk, jeg enten deltager i eller er medstifter af, primært inden for områder som online learning, deep learning, experiential learning og hybrid events.

Background and Competencies

From 1981 to 1987, I pursued a range of educational programs in languages, marketing, psychology, accounting, and notably, IT.

During the period from 1988 to 2000, I developed EU projects and taught everything from complex IT accounting programs to NLP and more. This enabled me to become highly efficient at acquiring new knowledge and implementing this knowledge in teaching.

Additionally, I served as the head of various IT departments and as a consultant/mentor on entrepreneurial projects and projects under the European Social Fund.

Concurrently, I taught refugees from a multitude of countries in Danish and Danish culture at various language centers and developed intensive courses in pronunciation and workplace language, alongside running a company where we collaborated with various municipalities to employ refugees.

Teaching culture aligned well with my background of having traveled and worked in 57 countries, from which I acquired considerable experience in this field.

From 2000 to 2012, I focused on coaching elite athletes of all ages and developing and conducting team-building events, with an emphasis on communication, for almost all international companies in Denmark, and I still retain the largest companies as clients.

From 2013 to the present, I have taught individuals and teams in companies such as Maersk, LEGO, the University of Odense, SDU, Aarhus Municipality, Aarhus Business College, etc., in Danish, German, English, French, and several politicians in speech-making, presentation techniques, team communication, etc.

Furthermore, I write applications for individuals seeking international top positions and institutions applying for funding from international foundations.

In addition, I have developed a wide range of language systems for dyslexics and pronunciation systems for foreigners, where I have combined the latest teaching techniques with the newest technology.

In recent years, alongside language instruction and mental training for athletes and business leaders, I have particularly advised on and developed language systems for online learning and have been at the forefront of the latest learning techniques and more through national and international networks I participate in or co-founded, primarily within areas such as online learning, deep learning, experiential learning, and hybrid events.

>